วัดมหาธาตุวชิรมงคล

ภาพเจดีย์สีทองอร่ามงานศิลปกรรมแบบเดียวกับ “พุทธคยา” ที่ตั้งตระหง่านสูงเด่นภายใน “วัดมหาธาตุวชิรมงคล” วัดงามใต้พระบารมีแห่ง “ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐” ซึ่งนอกจากจะเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ในภาคใต้แล้ว วัดแห่งนี้ยังเป็นมิ่งมงคลคู่ จ.กระบี่ ที่งดงามตระการตาและน่าไปเยือนเป็นอย่างยิ่ง

วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตั้งอยู่ที่บ้านบางโทง ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2483 ในที่ดินบริจาคของนายเปล้า ทองศิริ นายมั่น เพ่งกิจ และนายน่วม ดำพันธ์ บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ บริเวณรอบวัดเป็นสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของกระบี่
วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือชื่อเดิม วัดบางโทง

วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือชื่อเดิม วัดบางโทง

เดิมวัดแห่งนี้ชาวบ้านเรียกขานว่า “วัดบางโทง” ซึ่งตั้งตามชื่อหมู่บ้านที่ตั้ง วัดบางโทงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2496 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 70 เมตร ได้ทำพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2519 มีเจ้าอาวาสปกครองติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 4 รูป

โดยเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน (รูปที่ 4) คือ พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) ซึ่งท่านถือเป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาวัดบางโทงแห่งนี้ โดยในช่วงปี 2545 หลังจากที่ท่านได้มาพำนักอยู่ที่วัดบางโทงแห่งนี้ และได้พิจารณาเห็นว่า วัดแห่งนี้มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ท่านจึงได้ทำการ รื้อถอนอาคารเสนาสนะที่มีอยู่เดิมออกเกือบทั้งหมด ยกเว้นพระอุโบสถ (หลังเดิม) แล้วจึงดำเนินการก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่

ทัศนียภาพ การตกแต่งภูมิทัศน์ของวัดบางโทง
ทัศนียภาพ การตกแต่งภูมิทัศน์ของวัดบางโทง

นอกจากนี้พระราชวชิรากรที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษายังได้ก่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี และพัฒนายกระดับให้วัดบางโทงเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ ธรรม-บาลี ของเหล่าบรรดาพระภิกษุ-สามเณรที่มีความสนใจ

วัดบางโทงเดินทางมาถึงจุดสำคัญในปี พ.ศ. 2545 เมื่อประชาชนและหน่วยงานจากหลากหลายภาคส่วนในจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการสร้างพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ขึ้นที่วัดแห่งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
พระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ในวันที่ 11 ม.ค. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์พระมหาธาตุเจดีย์ และทรงเททองหล่อพระพุทธปฏิมาประจำพระชนวารในโครงการดังกล่าว

หลังจากนั้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามวัดบางโทงให้ใหม่ เป็น “วัดมหาธาตุวชิรมงคล” พร้อมทั้งให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” ขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถ ขณะที่พระพุทธปฏิมาประจำพระชนมวารฯ ให้ใช้พระนามว่า “พระพุทธทักษิณชัยมงคล

พระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.”
พระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.”

ปัจจุบันวัดมหาธาตุวชิรมงคล ถือเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญและแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดกระบี่ ดึงดูดให้ชาวพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศแวะเวียนเดินทางมาชื่นชมกันอย่างไม่ขาดสาย

สำหรับไฮไลท์สำคัญของวัดแห่งนี้ก็คือ “พระมหาธาตุเจดีย์” ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก มหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ในเมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

พระมหาธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุวชิรมงคล มีความสูง 95 เมตร เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในภาคใต้
พระมหาธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุวชิรมงคล มีความสูง 95 เมตร เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในภาคใต้

พระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้มีสีทองอร่าม ตั้งตระหง่านสูงโดดเด่นอยู่กลางวัด กับความสูง 95 เมตร ซึ่งถือเป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในภาคใต้

บริเวณโดยรอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์มีทางเดินหรือ “ระเบียงราย” เป็นทางเดินล้อมรอบองค์เจดีย์ทั้ง 4 ด้าน โดยมีพระพุทธรูปต่าง ๆ ประดิษฐานอยู่เป็นจำนวน มากตามแนวทางเดิน เพื่อให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา โดยทางเดินสายนี้จะเป็นทางที่เชื่อมต่อไปยังองค์เจดีย์ได้เลย

พระพุทธรูปจำนวนมากในทางเดินระเบียงราย
พระพุทธรูปจำนวนมากในทางเดินระเบียงราย

นอกจากนี้ในระหว่างที่เราเดินอยู่นั้นก็สามารถชื่นชมความงดงามของฝีมือช่างไทยที่สร้างลวดลายไว้วิจิตรบรรจง รวมทั้งชมทัศนียภาพโดยรอบได้เช่นกัน

ขณะที่ภายในพระมหาธาตุเจดีย์จะมีพระพุทธรูปเป็นพระประธานองค์ใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโดดเด่นเป็นสง่า ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ที่ต่างเดินทางแวะเวียนชมพุทธสถานแห่งนี้ และยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ และตกแต่งด้วยลายกนกลายไทยอ่อนช้อยอย่างวิจิตรตระการตา

องค์พระประธานภายในพระมหาเจดีย์
องค์พระประธานภายในพระมหาเจดีย์

ส่วนโดยรอบของวัดยังมีสิ่งน่าสนใจอีกหลายจุด ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชากัน อาทิ รูปเคารพหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ที่มีขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร 9 นิ้ว, พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร พระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ภายในมีภาพเขียนพุทธประวัติอย่างประณีตงดงาม

รูปเคารพหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่
รูปเคารพหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่

นอกเหนือจากความงดงามของสถาปัตยกรรม ตัวองค์พระมหาธาตุเจดีย์แล้ว ภายในวัดวัดมหาธาตุวชิรมงคลยังมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาชนิด และมีลานหินขนาดใหญ่จัดวางไว้ใต้ร่มไม้ ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจตามมุมต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว

จิตรกรรมฝาผนังลวดลายวิจิตร ประดับพระมหาธาตุเจดีย์
จิตรกรรมฝาผนังลวดลายวิจิตร ประดับพระมหาธาตุเจดีย์

สำหรับวัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือวัดบางโทง นั้นถือเป็นหนึ่งในดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญของดินแดนด้ามขวาน ซึ่งนอกจากจะเป็นวัดที่มีความยิ่งใหญ่งดงามตระการตาแล้ว ยังเป็นวัดงามใต้พระบารมี ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐

นับได้ว่าวัดมหาธาตุวชิรมงคลเป็นมิ่งมงคลคู่จังหวัดกระบี่ที่มีความงดงามและความน่าสนใจยิ่ง

พระมหาธาตุเจดีย์ ได้รับอิทธิพลมาจากพุทธคยา อินเดีย
พระมหาธาตุเจดีย์ ได้รับอิทธิพลมาจากพุทธคยา อินเดีย

ทางเดินระเบียงรายรอบพระมหาธาตุเจดีย์
ทางเดินระเบียงรายรอบพระมหาธาตุเจดีย์

ลวดลายประดับตกแต่งภายในพระมหาธาตุเจดีย์
ลวดลายประดับตกแต่งภายในพระมหาธาตุเจดีย์

พลังความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
พลังความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

พุทธศาสนิกชนสักการะองค์พระประธาน
พุทธศาสนิกชนสักการะองค์พระประธาน
วัดมหาธาตุวชิรมงคล งดงามโดดเด่นไปด้วยองค์ พระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

cr. https://mgronline.com/travel/detail/9620000043767