It is not the mountain we conquer but ourselves ท่าปอมคลองสองน้ํา
ความงามจากธรรมชาติ Unseen กระบี่
It is not the mountain we conquer but ourselves อ่าวหยงกาเส็ม (อ่าวลิง)
อ่าวหยงกาเส็ม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า อ่าวลิง หรือ หาดลิง
It is not the mountain we conquer but ourselves ร้านอาหารก้อยกุลากาสัย
สดอร่อยสะอาด มีที่จอดรถสะดวกสบาย